Cookie Consent by PrivacyPolicies.com
About AnyKey

Verkoopsvoorwaarden Anykey


1. De Verkoper


Sit BVBA
Pelikaanstraat 42 bus 44
2018 Antwerpen
BE: 0818.203.809
Tel: 0486/118836
Email: walter@anykey.shop

2. Garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar na levering. Voor de zakelijke klant geldt een garantietermijn van 1 jaar na levering. Deze garantie is niet van toepassing indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen. Een beroep op de garantie dient te worden gericht aan het adres van de Verkoper als mede dient een kopie van de aankoopfactuur te worden overlegd.

3. Herroepingsrecht.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is niet van toepassing op aankopen van de zakelijke klant, die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De koopovereenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering. Er wordt geen garantie verleend op defecten veroorzaakt door foutief gebruik.

4. Levering.

De verkoper levert enkel in België. Voor levering buiten België komen de verzendkosten voor rekening van de koper.

5. De prijs.

De prijs van het artikel is inclusief BTW en verzendkosten, voor zover de levering plaatsvindt in België.

6. Betaling

Betaling van de aankoop kan enkel bij bestelling via de verschillende online betalingswijzen. Na ontvangst van de betaling wordt het product geleverd.

Voor zakelijke transacties hanteert de verkoper een betalingstermijn van 8 dagen na levering van het product of de dienst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid.

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, waaronder elke vorm van directe of indirecte gevolgschade, gederfde winst, verlies of beschadiging van data, informatie, software, hardware, etc., veroorzaakt door het gebruik van haar product(en) en dienst(en).

8. Intellectuele eigendom.

Alle teksten, illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht betreffende intellectuele eigendom en dit wereldwijd.

9. Geschillen:

Elk geschil met betrekking tot de toepasselijkheid, de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Sit BVBA en zijn afnemers vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Antwerpen.

10. Toepasselijk recht.

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.